Referencie

V programoch CADKON bolo za mnoho rokov používania našimi zákazníkmi spracované veľké množstvo projektov. Pozrite sa na prehľad vybraných projektov, v akých oblastiach je možné naše programy využiť pre spracovanie projektovej dokumentácie.


BYTOVÝ DOM DOLNÉ POČERNICE

BYTOVÝ DOM DOLNÉ POČERNICE | DOMUSDESIGN | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Obytná zástavba Praha Dolné Počernice Etapa B. Bytový dom v tvare písmena U, s 85 bytmi a komerčným priestorom 300 m2. Kompletné riešenie lokality vrátane návrhu súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a návrhu riešenia priľahlého verejného parku.

Prínos CADKONu vidím v rýchlosti vytvárania a v spätných zmenách, ktoré sú rýchle a jednoducho uskutočniteľné.

Eva Kůrková

ADMINISTRATIVNA BUDOVA NEVŠÍMAL | PROJECTSTUDIO8 | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Predmetom projektu je prístavba administratívneho objektu k existujúcemu výrobnému objektu. Administratívny objekt je koncipovaný ako vizuálny magnet. Tvorí lokálnu dominantu. Tá je dôležitá z hľadiska orientácie klienta a zároveň plní prezentačnú úlohu firmy. Objekt je tvorený kubickou formou, vertikálne delenú dvoma rezovými rovinami. Tieto roviny vymedzujú funkčné zóny. Smerom od ulice je zóna pracovná, uprostred zóna komunikačná a oddychová, smerom do výrobného areálu servisná.

Nenahraditeľné sú pre mňa miestnosti, najmä pri častých zmenách je práca s miestnosťami veľmi efektná.

Jiří Korelus

ADMINISTRATIVNA BUDOVA NEVŠÍMAL

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE

Novostavba Rodinného domu KLIMKOVICE | Ing. Jan Neuwirt | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba jednopodlažného nepodpivničeného rodinného domu vrátane napojenia na technickú a dopravnú infraštruktúru ..

Na CADKONe oceňujem jeho jednoduchosť, intuitívne ovládanie, dostupnú výučbu cez videá a rozumnú cenu.

Jan Neuwirt

BD River Park Modřany | Ing. Daniel Höchtberger | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši novostavbu bytových domov (objekty F a G) z hľadiska vnútorných rozvodov vodovodu, vnútorných rozvodov odpadových splaškových a dažďových vôd. Objekty majú 10 až 14 nadzemných podlaží a tri podzemné podlažia.

BD River Park Modřany

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA

Obnova horného kaštieľa ŽARNOVICA | - | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Cieľom návrhu je zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu pri väčšej obsadenosti ľudí v miestnosti s názvom „Obradná miestnosť“. Iné miestnosti sa mechanickým vetraním nedajú odvetrať, nakoľko statika stavby a technická dispozícia to neumožňuje. Na základe hygienickej normy je navrhnutý vzduchový výkon v rozsahu minimálne 25m3/h na osobu pri kapacite 100 ľudí, t.j. min. 2500m3/h. Maximálny výkon vzduchotechnického zariadenia je 3500m3/h, čiže je zabezpečená dostatočná rezerva.

Projekt bol spracovaný v programe CADKON + MEP, ktorý vďaka obsiahlej databáze prvkov a rôznych výborných podporných funkcií uľahčuje a zrýchľuje prácu nielen kreslenia, ale aj vykazovania a následného naceňovania projektov.  

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ BASIC

Predmetom PD je jej celková obnova spočívajúca v demontáži jestvujúcej strešnej konštrukcie, stropu i vybraných prvkov v objekte a následná nadstavba nového podlažia i pultovej strešnej konštrukcie. Zmenou prejde i dispozícia 1.NP, vytvorí sa nová dispozícia v rámci 2.NP, súčasne sa vymenia pôvodné výplňové konštrukcie, zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa a budú upravené aj vnútorné povrchy. 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Prakovce

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE

BIOPLYNOVÁ STANICE BÝKOVICE | Pavel Šerý | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Předmětem tohoto projektu bylo vypracování realizační dokumentace pro novou kioskovou trafostanici 22/0,4 kV, 630kVA v areálu zemědělské farmy Býkovice pro vyvedení výkonu z bioplynové stanice. 

Kiosková trafostanice nyní slouží k vyvedení a transformaci el. výkonu, vyrobeného v nové kogenerační jednotce o výkonu 548 kW na napěťové úrovni  400V. 

Vyvedení výkonu je do stávající sítě distribuční společnosti EON vedení VN na napěťové úrovni 22 kV.

Na CADKONu+ MEP oceňuji nenáročnost ovládání a urychlení projektových prací pomocí nadstavbových funkcí.

Pavel Šerý, Jemnická stavba

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ | Ing. Jiří Kořínek | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt řeší vytápění novostavby bytového domu v areálu Zelnice – Slavkov u Brna. Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu –150C, průměrná  teplota  v obytných místnostech +20°C, koupelny +24°c, schodiště a chodby +15°c, garáže a sklepy jsou uvažované jako nevytápěné. Tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí byly převzaty dle informací stavební profese, ve smyslu ČSN 73 0540. Objekt je dělen dilatací na levou a pravou část. Levá část obsahuje 14 ubytovacích jednotek, pravá část 18 ubytovacích jednotek. V 1. PP jsou garážová stání, každá část obsahuje i společné prostory. Poněvadž každá bytová jednotka bude vybavena předávací stanicí typu „meibes“, je velikost topného zdroje určena jak pro vytápění, tak pro lokální přípravu TUV v uvedené stanici u každého odběratele. Výpočet zdroje byl tedy proveden s ohledem na maximální současnost odběrové špičky.

Projekty vytápění jsem začínal řešit s kalkulačkou, tužkou a kreslil ručně na pauzák. Používání CADKONu je snadné a ve spojení s dimenzovacím programem PROTECH i rychlé a intuitivní.

Ing. Jiří Kořínek

BYTOVÝ DŮM E1 - VYTÁPĚNÍ

Depot Port Sudan (EPS)

Depot Port Sudan (EPS) | PATROL group | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projektová dokumentácia systému elektrickej požiarnej signalizácie a následná realizácia tohto systému pre sklad ropných látok. Zatiaľ najvzdialenejšie zákazka našej firmy.

Vetranie skúšobne motorov Excalibur Army | Vzduchotechnika Zmrzlík | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ MEP

Zariadenie vzduchotechniky rieši výmenu existujúceho zariadenia vzduchotechniky za nové, tak aby bolo zaistené podtlakové vetranie skúšobne motorov, pričom je počítané s tepelnou úpravou privádzaného vzduchu (chladenie), so zmiešavaním a s využitím existujúcej vzduchotechniky na odvod spalín. Prívod vzduchu do objektu bude napojený na existujúcu zduchotechniku. Pre prívod vzduchu do priestoru sú navrhnuté stenové mriežky s reguláciou. Pre odvod vzduchu z priestoru sú navrhnuté stenové mriežky s reguláciou, odvod vzduchu z objektu bude napojený na existujúcu vzduchotechniku. Zariadenie vzduchotechniky neprechádza viac požiarnymi úsekmi.

,, Prednosťou CADKON+ MEP VZT je jednoduché ovládanie a dostupnosť ako základných funkcií pre tvorbu výkresovej dokumentácie, tak špecializovaných funkcií pre tvorbu slepých stavebných výkresov, ako sú kreslenie stien, stĺpov, otvorov, a pod., A zariadenia vzduchotechniky ako sú databázy komponentov, dimenzovanie potrubia, kótovanie, pozíciovanie, a pod., ktoré urýchľujú tvorbu výkresovej dokumentácie.,,

Zbyněk Apolenář

Vetranie skúšobne motorov Excalibur Army