Dimenzování otopných soustav

Rozmístění otopných těles, jednoduché vykreslení přívodního a zpětného potrubí, automatické vytvoření schémat celé otopné soustavy, podlahové topení atd. To vše s návazností na výpočty (tepelné ztráty, výkony, dimenzování potrubí) od společnosti PROTECH a zabudovaný výpočet podlahového vytápění.

Podlahové vytápění včetně výpočtu

Výpočet, návrh a grafické vykreslení podlahového vytápění. Pro výpočet je možné zadat teploty, skladby podlah a další parametry. Program podporuje vykreslit podrobné smyčky, schematické znázornění nebo vyšrafované podlahové zóny.

Výsledkem jsou spočítané výkony, hmotnostní průtoky, tlakové ztráty a mnoho dalšího.

Barevné rozlišení okruhů.

VIDEO UKÁZKA

Různé způsoby grafického znázornění podlahového topení.

Já jsem popis obrázku

Vkládání otopných těles z rozsáhlé databáze výrobců.

Tepelné ztráty/výkony, otopná tělesa

Snadné vkládání otopných těles do výkresu s možnostmi načíst navržená tělesa z výpočtového programu PROTECH nebo výběrem z rozsáhlé databáze, členěné dle výrobců, typům výkonů atd. Samozřejmostí je také editace již vložených těles ve výkrese.

Já jsem popis obrázku

VIDEO UKÁZKA: SPOLUPRÁCE S TV PROTECH

VIDEO UKÁZKA: ODMĚŘOVÁNÍ ROZMĚRŮ Z VÝKRESU DO PROTECHU

VIDEO UKÁZKA

Půdorysné rozvody potrubí

Jednoduché vykreslení přívodního i zpětného potrubí z připravené skici, včetně automatického číslování stoupaček, vložení popisů do výkresu atd. Z půdorysných rozvodů lze automaticky vytvořit schémata otopných soustav a provést výpočet (dimenzování, izolace…) ve výpočetním programu společnosti PROTECH.

Já jsem popis obrázku

VIDEO UKÁZKA

Automatizované vykreslení přívodního a zpětného potrubí.

Já jsem popis obrázku

Snadné vykreslení schémat otopných soustav.

Svislá schémata otopných soustav

Z půdorysných rozvodů lze automaticky vytvořit schémata otopných soustav včetně popisů otopných těles.

VIDEO UKÁZKA

Návrh a výpočet otopných soustav

Prvním krokem je výpočet tepelných ztrát/výkonů a následný návrh otopných těles pro rozmístění ve výkrese.

V druhém kroku z půdorysu a schémat provedeme návrh a výpočet dimenzí potrubí, izolací, armatur atd. ve výpočetním programu společnosti PROTECH. Spočítaná a navržená data můžete zpět nahrát do programu CADKON+ MEP a provést např. popisy těles, dimenze potrubí atd.

Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukázka výpočtu tepelných výkonů z výkresu CADKON+.

Já jsem popis obrázku

Ukázka výkazu otopných těles a potrubních rozvodů.

Výkazy použitého materiálu

Vše, co jste ve výkrese vykreslili, lze snadno vykázat např. do MS Excelu nebo jiných formátů. Jedná se především o výkazy použitých otopných těles, armatur, délek potrubí dle dimenzí atd.

VIDEO UKÁZKA