Opisy, wymiary i etykiety

Pręty zbrojeniowe osadzone w modelu mogą być wyświetlane w każdym przekroju w inny sposób, a także opisywane inaczej. Zawartość opisów jest wypełniana i aktyalizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem. Kształt etykiet można dowolnie definiować, tworząc niestandardową maską na podstawie różnych parametrów zbrojenia.


Já jsem popis obrázku

Przekroje 2D

Wstawiane zbrojenie jest wyświetlane w odpowiednich przekrojach 2D, które obejmują swoją głębokością widzenia dany pręt/rząd prętów. W CADKON+ RC można zdefiniować wiele przekrojów, mimo, że niektóre będą służyć wyłącznie jako pomocnicze do wprowadzenia zbrojenia, a pozostałe jako finalne do wydruku. Wygląd finalnych przekrojów 2D można dostosowywać, np. można ustawić:

  • grubość pręta (średnica rzeczywista lub 0)
  • styl przedstawiania pręta w przekroju (ciągła kropka, okrąg, krzyż, ...)
  • styl wyświetlania odgięcia (tylko w przekroju, w widoku lub jako schemat)
  • włącz lub wyłącz niektóre elementy


Opisywanie przekroju

Przekroje 2D powinny być prawidłowo oznakowane i etykietowane. W tym celu CADKON+ RC zawiera szereg funkcji, takich jak opisy etykiet, opisy rzędów prętowych lub wymiaru szalunku. 

Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem. Parametry etykiety można swobodnie wprowadzać, korzystając z maski na podstawie symboli podstawowych parametrów zbrojenia. 

Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Etykiety

Poszczególne pręty lub rzędy prętowe można oznaczyć etykietą. Wygląd etykiet można dostosowywać.

Opisywanie rzędu

Zaimplementowane jest 12 podstawowych opcji wymiarowania rzędu z dodatkowymi ustawieniami, takimi jak:

  • niewidoczność niektórych prętów
  • wymiarowanie końcowych prętów od szalunku
  • wybór odległości wymiaru (minimum / średnia / maksimum)
  • styl i format opisu


Já jsem popis obrázku

Já jsem popis obrázku

Wymiarowanie szalunku

Oczywiście istnieje możliwość wymiarowania szalunku konstrukcji. W tym celu można wykorzystać standardowe narzędzia programu CAD. Dostępne są również określone funkcje, takie jak wymiarowanie rzędu lub skalowanie wymiarów zgodnie z przekrojem 2D.

Formaty etykiet

Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie z wprowadzonym zbrojeniem. Parametry etykiety można swobodnie wprowadzać, korzystając z maski na podstawie symboli podstawowych parametrów zbrojenia.

Utworzone formaty są zapisywane do wykorzystania w przyszłości i mogą być również przenoszone między komputerami.

Já jsem popis obrázku

popis obrázku

Koty wysokościowe

Symbole poziomów, tzw. koty wysokościowe, są automatycznie obliczane przez program w oparciu o ustaloną podstawę - poziom bazowy. Na rysunku może występować kilka niezależnych baz i punktów odniesienia. Elewacje są automatycznie aktualizowane w przypadku zmiany konstrukcji, a tym samym położenia koty wysokościowej. Koty mogą mieć dwa poziomy wysokości dla wysokości względnej i bezwzględnej. Oczywiście dostępne są również wymiary wysokości planu.

ZOBACZ FILMIK

Rysunki konstrukcji stalowych

Do rysowania konstrukcji stalowych dostępna jest biblioteka profili stalowych zawierająca 3200 profili w poszczególnych widokach. W ofercie wszystkie powszechnie stosowane profile walcowane, cienkościenne, rury, pręty. Każdy profil można wstawić w przekroju lub w rzucie oraz w widoku perspektywicznym. Długość profilu można wprowadzić ręcznie lub za pomocą dwóch punktów na rysunku.

popis obrázku

popis obrázku

W  obrębie profili wstawianych z biblioteki profili stalowych można skorzystać z automatycznego odejmowania parametrów podczas tworzenia elementów opisu profili i blach stalowych. Utworzone pozycje opisu profili i blach można zbiorczo edytować za pomocą menedżera pozycji, a następnie raportować do tabeli zestawczej elementów konstrukcji stalowej.