Buďte kompatibilní

Okrem nových projektov je možné s CADKON-om + jednoducho prevziať a upravovať projekty spracované pôvodne v inom CAD prostredí. Je to možné vďaka nezávislosti a otvorenosti celého systému.Já jsem popis obrázku

Vykreslenie otvorov s dverami do nepravidelných stien.

Nezávislosť konštrukcií

Jednotlivé stavebné konštrukcie CADKONu+ sú od seba nezávislé, čo má výhodu vo voľnosti použitých pracovných postupov. Napríklad otvor s dverami možno umiestniť do steny, ktorá nie je nakreslená v CADKONe+. Parametre takého otvoru možno spätne CADKONom+ rýchlo upravovať alebo v prípade atypických požiadaviek, možno zmeny vykonať základnými prostriedkami na úpravy. Vzájomná nezávislosť jednotlivých funkcií CADKONu+, tak umožňuje na rozpracovanom projekte využivať len potrebné nástroje.

VIDEO UKÁZKA

Nezávislosť výkresov

Ďalším stupňom je možnosť takto vytvorené výkresy projektov ďalej spracovávať aj v inom prostredí než je CADKON+. Nie je nutná žiadna konverzia vďaka natívnemu formátu DWG a vďaka vykresleniu konštrukcií a objektov v základných entitách. Tieto výkresy potom načíta ľubovoľný CAD program, ktorý podporuje DWG formát.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Jednotlivé konštrukcie sú vykreslené základnými prvkami CADu.

Já jsem popis obrázku

Výkresy môžete otvoriť a uložiť v ľubovoľnom DWG formáte.

Plná kompatibilita dwg formátov

CADKON+ Vám umožní otvoriť a uložiť výkresy v poslednej verzii DWG formátu alebo aj starších verziách.

Ďalej je možné pracovať s týmito formátmi:
Import súborov: DWG, DXF, DXB, DWF, DWT, PDF, rastrové formáty (JPG, TIF, BMP ...)
Export súborov: DWG, PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, SVG, STL
Export do 3D PDF
Import a Export do súborov ACIS

VIDEO UKÁZKA

Optimalizované zobrazenie

Všetky prvky ako sú texty, kóty, šrafy, typy čiar, bubliny pod. majú optimalizovaný vzhľad a veľkosť vzhľadom k nastavenej mierke výkresu. Tieto nastavenia je možné kedykoľvek v priebehu práce meniť. Hlavnou výhodou je absencia nutnosti opakovaného nastavovania pracovného prostredia, ktoré CADKON vykonáva za vás.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Optimalizované zobrazenie k aktuálne nastavenej mierke 1:50.

Já jsem popis obrázku

Možnosť nastavenia spoločných ciest na zdieľané knižnice.

Zdieľané knižnice

Knižnice jednotlivých stavebných konštrukcií, vzhľad a textové výrazy popisných položiek možno zdieľať s ostatnými kolegami pracovného tímu. Napríklad knižnicu vytvorenej skladby prekladov jedného podlažia možno zdieľať s kolegom, ktorý pracuje na inom podlaží alebo na inej časti objektu.

VIDEO UKÁZKA