CADKON+ 2022 RC: Čo vie naviac oproti CADKON RCD


Na konci roku 2018 byl uveden CADKON+ RC, nový specializovaný program pro statiky, který je určen ke kreslení výkresů výztuže.


CADKON+ RC navázal na osvědčenou technologii CADKONu RCD, ale s tím, že obsahuje vlastní CAD jádro s podporou formátu DWG. Je to tedy samostatně fungující řešení pro železobetonové konstrukce bez nutnosti licence AutoCADu®.

Zpočátku CADKON+ RC obsahoval pouze nezbytné nástroje z CADKONu RCD, které byly v následujících verzích doplněny o všechny nástroje a současně CADKON+ RC byl rozšiřován o nové nástroje. Nyní tedy CADKON+ RC obsahuje řadu významných vylepšení oproti CADKONu RCD, což může být důvodem (kromě toho, že není potřeba licence AutoCADu), proč přejít z CADKONu RCD na CADKON+RC.Nové funkce, které CADKON RCD nemá!


Modifikace tvaru prvku z 3D solidu

Nové příkazy Aktualizace 3D rezu a Výměna 3D modelu jsou určeny pro situaci, kdy výchozím podkladem pro vytvoření tvaru vyztužovaného prvku byly 3D tělesa  nikoliv 2D kresba. Tyto příkazy řeší situaci, kdy dojde ke změně tvaru prvku, a to buď přímo modifikací stávajících 3D těles nebo náhradou stávajících těles novými tělesy.

Export do BVBS pro automatické ohýbačky

Oblast vyztužování vázanou výztuží nyní zahrnuje datové rozhraní BVBS pro účely automatizace výroby.

Nový příkaz umožňuje exportovat geometrii (rozměry a tvar) výztužných prutů do formátu BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware) pro automatické ohýbačky za účelem automatizace výroby. Výsledkem je textový soubor ve formátu ASCII s příponou názvu souboru *.abs.

Podporovaná verze je BF2D, tedy výztužné pruty ohýbané v jedné rovině.

Popis položky proměnné délky

Nový příkaz umožňuje vytvořit popis k jednotlivým subpoložkám položky proměnné délky.

Funkce pro výškové kótování

Pro větší podporu vytváření výkresů tvaru byly do CADKONu+ RC zařazeny nástroje pro výškové kótování s těmito možnostmi:

 • Lze definovat ve výkresu několik nezávislých základních úrovní a k nim vztažených běžných výškových kót. Můžete tak řezy, pohledy umísťovat libovolně ve výkresu a každému definovat jinou výškovou úroveň

 • Provázanost kót se základnou – kóta základny je provázána s běžnými výškovými kótami. Pro lepší přehlednost je při výběru kóty ve výkresu nebo při vytváření nových kót graficky znázorněno, s kterou základnou je svázána.  Základny jsou označeny červeně, běžné kóty modře a kóty, u nichž manuálně přepíšete hodnotu výšky světle modře.
 • Samozřejmostí je možnost určit novým kótám, na kterou základnu mají být konkrétně vázány. U již vykreslených kót lze dodatečně změnit jejich základu, navázat je na základnu jinou.

 • Všechny výškové kóty jsou neustále aktuální vůči zadané základně.
 • Automatická aktualizace kót při běžných CADových operací jako kopie či posun. Odpadá tak nutnost opakovaně spouštět funkci pro vytváření kót nebo při posunutí kóty neustále aktualizovat.


Vyztužování svařovanými sítěmi

CADKON+ RC byl rozšířen o nástroje pro vyztužování svařovanými sítěmi, které zahrnují:

 • uživatelsky rozšiřitelnou knihovnu sítí,
 • vkládání jednotlivých sítí,
 • modifikace a ořezávání sítí,
 • vytažení sítí mimo půdorys se zakótováním jejich tvaru
 • výkaz položek sítí.
 • široké možnosti nastavení vzhledu sítí.

Výhodou používání sítí v CADKONu+ RC je jejich plná integrace se stávajícími nástroji pro vyztužování. Sítě se automaticky zobrazí ve všech řezech konstrukce a všechny informace o sítích na výkrese jsou při změnách ihned aktuální, včetně označení položek sítí s jejich rozměry, výkazů a rozkreslení.


Funkce vylepšené oproti CADKONu RCD


Nastavení rozsahu 2D řezu

Vlastnosti 2D řezu, které jsou přístupné přes červený rámeček, mají novou možnost nastavit rozsah 2D řezu a tím usnadnit vytváření detailů výztuže.

Vypnutí/zapnutí výztuže ve 2D řezu

K dispozici jsou 4 příkazy, které řídí viditelnost a způsob reprezentace prutů nebo sítí v 2D řezu individuálně vzhledem k nastavení vlastního 2D řezu, což je užitečné např. rozlišení viditelnosti horní a spodní výztuže desek.

Střižná délka prutů - nový způsob výpočtu celkové délky prutu

V dialogu Nastavení parametrů pro pruty naleznete nový další způsob měření celkové délky prutu – možnost přesné celkové délky. Nyní jsou tedy k dispozici tyto 2 možnosti stanovení celkové délky prutu:

 • Součet úseků: Celková délka je vypočtena jako součet délek úseků uvedených na rozkreslení prutů, přičemž délky úseků v tomto případě závisí na způsobu měření úseků (Na osu / Na kraj). Zaoblení prutů jsou zanedbána
 • Přesně na osu: Celkové střižná délka prutu je dána přesnou osovou délkou prutu

Editace rozteče prutů na místě

K dispozici je nová možnost posouvat jednotlivé pruty v řadě pomocí uzlů. Tato možnost se aktivuje pomocí přepínače Uzly řady, který mění zobrazení uzlů na řadě prutů tak, že jsou zobrazeny buď uzly na křivce kladení prutů (existující možnost) nebo jsou zobrazeny uzly na každém jednotlivém prutu řady.

V tomto textu nejsou uvedena všechna vylepšení CADKON+ RC. Další najdete popsána v dokumentech s novinkami jednotlivých verzi CADKON+ RC a můžete se také podívat na jejich ukázku v záznamu webináře CADKON+ 2022 RC: Co umí navíc oproti CADKON RCD