Dokončite výkresy so všetkým, čo k tomu patrí

CADKON+ ponúka celý rad užitočných funkcií pre jednoduchšie dotvorenie stavebného výkresu. Patrí sem kótovania, textové popisy a odkazy, legendy materiálov a použitých čiar na vedení, potrubí, hranice a pod., Vytyčovacie body, pečiatky a rámčeky výkresov a mnoho ďalšieho ...


 

Já jsem popis obrázku

Ponuka kótovacích nástrojov.

Rýchle kótovanie

Ucelený súbor nástrojov na kótovanie, ktorý je pripravený pre rýchle kótovanie stavebných výkresov a obsahuje množstvo dôležitých funkcií, napr. automatická kóta, šikmé kótovanie, vytvorenie kóty otvoru s automatickým odčítaním výšky otvoru a parapetu, rozdelenie a spojenie kót, zarovnanie kót na rovnakú úroveň, nadviazanie na kótu, kótovanie oblúkov a pod...

VIDEO UKÁZKA

Legendy

Vytváranie legiend materiálov z použitých šrafovacích vzorov a izoláciou vo výkrese. Ďalej legendy použitých čiar inžinierskych sietí vo výkresoch situácií, ktorých kompletná knižnica je tiež súčasťou CADKONu+.

VIDEO UKÁŽKA: INŽINIERSKE SIETE A LEGENDY

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ponuka čiar inžinierskych sietí a vytvorené legendy.

Já jsem popis obrázku

Import máp z katastru nehnuteľností piamo do výkresu.

Import máp z katastru nehnuteľností

Zháňate často zameranie situácií od geodeta? Musíte stále zložito zháňať podklady k zakresleniu situácie? S CADKON+ Architecture je vloženie mapových podkladov v digitálnej vektorovej podobe otázkou niekoľkých kliknutí. Môžete zvoliť, či sa má do výkresu vložiť ortofotomapa alebo katastrálna mapa, prípadne obe. Nastavte jednotky pre vloženie, vyberte, či sa má mapa vložiť do súradníc podľa S-JTSK alebo vzhľadom k počiatku a jedným kliknutím vložt mapové podklady do výkresu. Vkladať do výkresu možno zvolený výrez mapy alebo celé katastrálne územie.

Pri každej parcele a každého pozemku vloženého do výkresu je možné si na jedno kliknutie zobraziť informácie o pozemku priamo na stránkach katastra nehnuteľností.


VIDEO UKÁŽKA: IMPORT MÁP Z KATASTRU NEHNUTEĽNOSTÍ

VIDEO UKÁZKA

Vyplnenie plôch

Vytváranie vlastných vzorov, využitie ponuky vzorov podľa aktualizovanej normy STN 01 3406 (úzka spolupráca s ČKAIT) alebo u nás používaných vzorov povrchov, to sú možnosti vyplnenie plôch šrafovacím vzorom.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Ukážka ponuky šrafovacích vzorov strešných krytín.

Já jsem popis obrázku

Zadanie parametrov novo vkladaného bodu.

Podpora vytyčovacích bodov

Vytyčovacie body je možné do výkresu importovať na základe textového súboru, napr. z totálnej stanice. Body možno dodatočne aktualizovať, vkladať ďalšie vlastné body a samozrejme následne vykázať do súhrnnej tabuľky.

VIDEO UKÁZKA

Razítka a formáty výkresov

Vytvorenie rámčeka formátu výkresu podľa vybranej oblasti vo výkrese, užitie násobkov formátu A4, vrátane zobrazenia značiek pre skladanie výkresu, využitie dynamického bloku formátu a vloženie pripravenej pečiatky výkresu je súčasťou každého tlačeného výkresu a preto pripravené nástroje opäť túto činnosť len urýchľujú.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Príklad dynamické úpravy použitého formártu a pečiatky výkresu.

Já jsem popis obrázku

Připravená nabídka nástrojů pro rychlé vyvtáření textů, popisů a odkazů.

Popisy a textové odkazy

Množstvo konštrukcií je vo výkrese automaticky popísané. Pre rýchle popisovanie ľubovoľných prvkov sú v ponuke pripravené textové popisy rozdelené do skupín podľa nastavenia veľkosti a štýlu písma. Stačí tak iba vybrať konkrétny typ popisu, napr. združený odkaz strednej veľkosti, bez nutnosti vykonať najprv nastavenie popisu.

Vložené odstavcové texty je možné editovať priamo v mieste textu (obsah sa nenačíta do dialógu), máte tak presný náhľad na text a jeho formátovanie.


VIDEO UKÁZKA