Nastavenie hladín podľa firemných štandardov (CADKON+ Architecture, CADKON+MEP)


Ak si chcete upraviť hladiny CADKONu+ podľa vašich firemných štandardov, zmeniť názov hladín, ich farbu či hrúbku pera máte možnosť vstúpiť do Nastavení CADKONu+ v karte Nastavení a ovládání a upraviť si tieto parametre hladín do ktorých sa objekty CADKONu+ vkladajú.


Po otvorení funkcie Nastavení máte možnosť si v spodnej časti zvoliť si typ jestvujúcej šablóny nastavenia hladín z ktorej chcete vychádzať. V hornej časti si zvolíte typ filtra hladín, napr. K= nastavenia hladín pre konštrukcie, Situace= nastavenia hladín situačných čiar, E, V,T,Z= nastavenia hladín v module CADKON+ MEP.


V ľavom stĺpci Klíč sa nachádza kompletný prehľad hladín CADKONu+. Tento stĺpec sa prepisovať nedá. Z tohto zoznamu hladín si vyberte hladiny, ktoré chcete editovať. Na vyhľadávanie konkrétneho názvu hladiny môžete použiť vyhľadávacie pole v pravom hornom rohu.

Po kliknutí na hladinu máte možnosť prepísať jej parametre ako sa budú reálne objekty zobrazovať, názov, farba hladiny, typ čiary, hrúbka čiary a ďalšie parametre, ktoré súvisia s viditeľnosťou hladín ako uzamknutie, netlačenie hladiny apod.


Takýmto spôsobom môžete viacero hladín aj zlučovať do jednej. V prípade ak chcete aby sa napr. zárubňa, alebo popis dverí vkladali do rovnakej hladiny ako napr. krídlo dverí, stačí pomocou tlačidla CTRL označiť viacero hladín a prepísať ich názov, alebo iný parameter hladiny. Týmto spôsobom dôjde k zlúčeniu viacerých hladín do jednej.


Takto upravené hladiny je potrebné uložiť do vlastnej šablóny hladín, do súboru .LKM a uložiť ju do tejto cesty C:ProgramDataAB StudioCadkonPlus_2023csLibrary.


Po vykonávate zmenu nastavení hladín v niektorom s jestvujúcich výkresov, CADKON+ vás vyzve na potvrdenie zmien, ktoré sa týkajú už použitých hladín v jestvujúcom výkrese, pokiaľ ste editovali hladiny už použité hladiny vo výkrese, máte možnosť ich prepísať podľa aktuálneho nastavenia potvrdením možnosti Áno, tj. už použité hladiny sa zmenia podľa aktuálneho nastavenia.


Vybratím možnosti Nie sa už vykreslené objekty podľa aktuálneho nastavenia hladín meniť nebudú. Novo vykreslené objekty sa budú vkladať podľa aktuálneho nastavenia.

Prepínanie nastavení hladín je teda možné aj v už jestvujúcich výkresoch vybratím inej šablóny hladín z tohto zoznamu:


V prípade novo vytváraných výkresov je možné zvoliť šablónu hladín už v úvode po potvrdení štartu CADKONu+: