Optimalizácia rýchlosti výškových kót


V rámci uvedenia novej verzie CADKON+ 2023.1 bola výrazne vylepšená rýchlosť práce s výškovými kótami. Vo výkresoch, kde boli veľké množstvo kót - obvykle viac ako 100 dochádzalo pri označení kót a niektorých operáciách s výškovými kótami k oneskoreniam v zobrazení glyphov zobrazujúcich základňu a na ne naviazané kóty.

Zobrazenie glyphov znázorňujúci základňu (červeno) a na ňu naviazané výškové kóty (modro)

Išlo najmä o tieto situácie:
1. Označenie výškových kót pomocou glyphov pri označení vo výkrese
2. Ozančenie výškových kót pri spustení funkcie Editácia základy/ Zmena základne existujúci kót
3. Ozančenie výškových kót pri spustení funkcie Editácia základy/ Zmena základne existujúci kót/ Vyber kóty pre zmenu základn

V rámci optimalizácie boli tieto výbery a označenia kót veľmi výrazne zrýchlené. Pre názornosť uvádzame príklady zrýchlenia na dvoch výkresoch obsahujúcich viac ako 100 výškových kót:

Porovnanie rýchlosti výškových kót vo verzii CADKON+ 2023 a 2023.1

Ing.arch. Franče
Product Manager ARCH, GRAITEC s.r.o.