Podpora šráf a prekrytie v schémach bublín


V rámci rozpísania stavebných prvkov ste iste zvyknutí používať aj pohľadové schémy. Typický príklad sú pohľadové schémy okien, dverí, kovania a pod. Výhodou je možnosť vykazovať pohľadovú schému následne aj do tabuliek.

Príklad načítania pohľadovej schémy a jeho následné vykázanie do tabuľky.

Pohľadové schémy je možné načítať z knižnice schém alebo prípadne odčítať priamo z výkresu a ukladať do knižnice schém.

V rámci pohľadovej schémy odčítanej z výkresu pribudli novo dve entity, ktoré predtým nebolo možné načítať a vykazovať, jedná sa o šrafy a prekrytie. Ak teda vo výkrese nakreslíte schému, ktorá tieto entity obsahuje, je teraz možné tiež schému uložiť do knižnice a vykazovať do tabuľky, prípadne vkladať do výkresu. Šrafy a prekrytie sa síce nezobrazuje v náhľade v dialógu pre zadanie parametrov bubliny, avšak pri výkazu do tabuľky bublín alebo vloženie schémy do výkresu sa vloží správne.