Projekty slaboprúdu

Rozsiahla databáza značiek pre projekty zabezpečenia budov, vrátane vykreslenia kabeláží, automatického číslovania a výkazu použitého materiálu.

 

Já jsem popis obrázku

Rozsiahla databáza značiek pre slaboprúd.

Rozmiestnenie prvkov, rekov, ústrední

Z rozsiahlej databázy pripravených značiek (600+) vo výkrese jednoducho rozmiestnime ústredne, reky, čidlá, kamery a ďalšie zariadenia. K dispozícii sú pripravené nástroje, ktorými doplníme označenie koncových prvkov a vykonáme automatické popísanie označenia vo výkrese. Samozrejmosťou sú aj možnosti zmeniť počty pripojených káblov, hw/sw adresy, označenie a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁZKA

Automatizácia číslovania prvkov

Automatickú indexáciu použitých koncových prvkov môžeme použiť na jednoduché očíslovanie alebo zložitejšie tvary zložené napr. z informácií "rack/patch panel/okruh" a podobne. Nespornou výhodou je tiež možnosť dohľadávať duplicity indexácie alebo vykonávať aktualizácie.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Príklad automatického očíslovania dátových zásuviek.

Já jsem popis obrázku

Ukážka automatického dohľadania okruhov a vykreslenia združených trás.

Káble a okruhy

V prvom kroku schematicky načrtneme káblové rozvody a program následne doplní jednotlivé okruhy, typy a dimenzie káblov, vrátane združených trás. Veľkou výhodou je tiež jednoduché vyhľadanie chýb, ich opravy a celková prehľadnosť káblových rozvodov v zložitejších projektoch.

VIDEO UKÁZKA

Káblové žľaby a rošty

Pri združených kabelážach program podľa obsadenosti automaticky navrhne optimálny žľab, stráži maximálnu obsadenosť žľabu a spočíta hmotnosť použitých káblov v kilogramoch na bežný meter.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Nástroj na zistenie obsadenosti žľabu a hmotnosti na bežný meter.

Já jsem popis obrázku

Príklad doplnenia novej dátovej zásuvky a automatickej aktualizácie okruhov a káblov.

Zmeny v existujúcich rozvodoch

Silnou stránkou programu je možnosť vykonávať dodatočné zmeny, ako je napr. pridanie novej zásuvky, káblov, adries atď. Automaticky prebehne aktualizácia celého projektu aj s počtami káblov, popisov značiek alebo typov a dimenzií.

VIDEO UKÁZKA

Legendy značiek a káblov

Pre ľahkú prehľadnosť napr. pri realizácii projektu je potrebné vytvoriť legendy použitých značiek, káblov, prípadne značenia okruhov, výškových zón. Pre tieto potreby obsahuje CADKON+ MEP celý rad nástrojov a pripravených schém legiend.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Príklad vloženia rôznych legiend značiek a systému značenia.

Já jsem popis obrázku

Výpis použitých káblov do programu MS Excel.

Výkazy použitého materiálu

Všetko, čo sme vo výkrese spracovali, je možné ľahko vykázať napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Ide predovšetkým o výkazy použitých koncových prvkov, ústrední, čajok alebo kabeláží vrátane káblovej listiny.

VIDEO UKÁZKA