Referencie

V programoch CADKON bolo za mnoho rokov používania našimi zákazníkmi spracované veľké množstvo projektov. Pozrite sa na prehľad vybraných projektov, v akých oblastiach je možné naše programy využiť pre spracovanie projektovej dokumentácie.


ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A PRÍVOD NN

ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A PRÍVOD NN | Marián Vrana, ElectricAll, s.r.o., VE-PROJECT s.r.o | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt pre stavebné povolenie dvoch rodinných domov elektrickú prípojku a prívod NN do objektov. Pomocou programu CADKON+MEP bola navrhnutá prípojka pre dva rodinné domy. Boli využité funkcie vonkajších sietí ako aj funkcia vloženia katastrálnej mapy, popisov a tiež automatická tvorba legiend, základné CAD funkcie a veľa ďalších funkcií.

CADKON+ MEP mi pomáha pri navrhovaní projektov elektroinštalácií a prípojok. Veľká výhoda je, že mi program ponúka veľa možností pre projektovanie čo som inde nenašiel.

Marián Vrana


NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU | Marián Vrana, ElectricAll, s.r.o., VE-PROJECT s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt pre stavebné povolenie rodinného domu rieši klasickú elektroinštaláciu, bleskozvod spolu s uzemnením. Jedná sa novostavbu rodinného domu. Pomocou programu CADKON+MEP bola navrhnutá elektroinštalácia, bleskozvod s uzemnením rodinného domu. Boli použité funkcie vloženie prvkov z databázy, automatická tvorba rozvádzača, automatická tvorba legiend a veľa ďalších funkcií.  

CADKON+ MEP mi pomáha pri navrhovaní projektov elektroinštalácií a prípojok. Veľká výhoda je, že mi program ponúka veľa možností pre projektovanie čo som inde nenašiel.

Marián Vrana


NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Novostavba bytového domu, Regau

Novostavba bytového domu, Regau | Ing. Martin Svoboda, statika MM s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Největší devizou CADKONu+ RC je vždy aktuální a správný výkaz výztuže a samozřejmě to, že stačí vložit výztuž do jednoho řezu a ta se automaticky objeví ve všech ostatních řezech.
Ing. Martin Svoboda

Prestavba bývalej školy na budovu EXPO | LINEA, Ing. Arch Mariana Bugalová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Vďaka výukovým videám a samotnej jednoduchosti programu CADKON+ bol prechod z AutoCAD LT zvládnutý vo vlastnej réžii, bez potreby školenia. Po projektoch rodinných domoch a chatkách spracovávaných v AutoCADe prešla na rozsiahlejšie zadania už len v réžii CADKON+ ARCHITECTURE. Vznikol projekt na medzinárodnej úrovni – cezhraničná Slovensko - Maďarská spolupráca.​ Stavebné povolenie a realizačný projekt sa kompletne riešil v CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt rieši prestavbu budovy bývalej dvojtriednej základnej školy, ktorá bola postavená v tridsiatych rokoch 20 storočia a je už niekoľko rokov nevyužívaná. Budova má dve veľké miestnosti -  bývalé triedy nad sebou, prepojené schodiskom, šatňu, miestnosť bývalej telocvične, kuchynku, sklad, hygienické zariadenie pre žiakov a kabinet. Budova je čiastočne podpivničená, pivnice nie sú využívané..​​

CADKON+ ARCHITECTURE mi pomáha riešiť každodenné situácie v projektovaní.

Mariana Bugalová

Prestavba bývalej školy na budovu EXPO

Zateplenie obvodového a strešného plášťa pavilónu A a C

Zateplenie obvodového a strešného plášťa pavilónu A a C | PS PROJEKT s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt zateplenia je kompletne riešený v CADKON+ ARCHITECTURE.  K produktivite a urýchleniu kreslenia prispela dostupnosť knižníc výrobcov aj všeobecných prvkov. Pri detaile zateplenia základového pásu sa využili funkcie ako napríklad izolácie, steny, otvory, kóty, ... V 4-poschodovom projekte bolo použitých cca 350 bublín, ktoré následne uľahčili vykazovanie použitého materiálu v praxi.​

Projekt rieši stavebnú časť zateplenia obvodného a strešného plášťa štvor-poschodovej budovy domova pre seniorov. Zateplenie je zrealizované kontaktným tepelnoizolačným systémom Baumit (ETICS). Strecha je zaizolovaná v podkrovnej časti voľne položenou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 300mm. Zateplenie základovej betónovej konštrukcie a následným zhotovením odkvapového chodníka.​​

CAD softvér CADKON+ ARCHITECTURE  mi pomáha pri každom projekte. Vo svojich projektoch využívam jeho knižnice a funkcie.

Ivan Kollár

Stavebné úpravy NKP- kaštieľ a sýpka | Ing. Darina Antalová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Budova kaštieľu bola veľmi dlho opustená a nakoniec sa pristúpilo k rekonštrukcii.  V programe CADKON+ MEP (Modul: Zdravotechnika) boli navrhnuté trasy kanalizácie a tiež bol urobený optimalizovaný návrh vody pre tento objekt.

Projekt ZTI rieši rozvody  a kanalizácie v Čuňove. Objekt nebol napojený na vodovod. Preto projekt riešil vodovodnú prípojku, napojenie požiarnych hydrantov, pripojenie na zásobníky a tiež bola riešená odkanalizácia objektu pomocou ležatej kanalizácie.​

S CADKONom ako takým pracujem už veľmi dlho. Hlavnou výhodou je jeho vytváranie kanalizačných trás, výpočet vody a tvorba výkazov.

Ing. Darina Antalová

Stavebné úpravy NKP- kaštieľ a sýpka

Stavené úpravy časti pavilónu - H na ambulancii klinickej onkológie

Stavené úpravy časti pavilónu - H na ambulancii klinickej onkológie | Ing. Knapp | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI rieši napojenie navrhovaných zariaďovacích predmetov v riešenom prestavovanom objekte fakultnej nemocnice v Skalici na studenú vodu a teplú vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej vonkajšej kanalizácie. V projekte boli vďaka komplexnosti databáz a výpisov programu CADKON+ MEP (Modul: Zdravotechnika) použité:​

  • Kanalizácia: použitých 213 kanalizačných prvkov a 250 m potrubia
  • Voda: použitých cca 500 m potrubia pre rozvody vody

Na CADKONe oceňujem hlavne to, že mi uľahčuje prácu s pozdĺžnymi rezmi s databázou prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou sú jeho výkazy.

Ing. Knapp

Hala na spracovanie a skladovanie húb | Ing. Fedor Siváček | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná sa o výrobnú halu o rozmeroch 60x20m. Kompletne riešená v CADKON+ ARCHITECTURE vrátane kancelárskych a sociálnych priestorov. V projekte boli použité aj bloky okien, dverí, ktoré sú súčasťou CADKON+ ARCHITECTURE. Vedľajší objekt podobných rozmerov slúži na pestovanie húb, ktoré prichádzajú do tejto haly na spracovanie.​ Projekt rieši stavebnú časť výrobnej haly. Plášť objektu pozostáva z existujúcich múrov a časť je novo navrhnutá. V hale sa nachádzajú priestory kancelárie, šatní. Celá budov je postavená na pilieroch.​

Som dlhoročný používateľ CADKON+. Keby nebolo CADKON+ ARCHITECTURE tak nebudem projektovať, nakoľko mi tento program veľmi pomáha a urýchľuje prácu.                                        

Ing. Fedor Siváček

Hala na spracovanie a skladovanie húb

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ | TEMPLUM, spol. s r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

V programe CADKON+ MEP bolo riešených niekoľko profesií: zdravotechnika, rozvod vody, vykurovanie, plynoinštalácia.

Zdravotechnické inštalácie riešia pre plánovaný objekt návrh na zriadenie rozvodov vnútornej splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie zo strechy objektu a spevnených plôch, vnútorného vodovodu a inštaláciu zariaďovacích predmetov v navrhovanom objekte.

Vykurovanie objektu je navrhnuté s teplotným spádom vykurovacej látky 75/60 °C. Celková tepelná strata objektu telocvične so zázemín je 88,8 kW. Tepelné straty boli vypočítané podľa ČSN EN 128 31. 

CADKON+MEP mi pomáha pri spracovaní projektov. Je tu oveľa ľahšia práca ako v konkurenčných softvéroch. Veľmi sa páči, že mám všetky profesie ZTI, VYKUROVANIE, PLYNOFIKÁCIA v jednom programe.“

                                                             Ing. Róbert Krakovik

Prestavba administratívnej budovy | Ing. Michal Bilkovič | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh dažďovej kanalizácie, ZTI (pôdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulácie vrátane výpočtu a hydraulického posúdenia.), vykurovanie a plynoinštalácia. Vygenerovanie výkazov každej časti pri takomto projekte bolo do 20 s.

CADKON+ MEP mi pomáha pri návrhoch projektov ZTI a tiež kúrenia. Veľkú výhodu pre mňa vidím v tom, že databáza a funkcie sú orientované podľa našich noriem. Oceňujem automatické vykazovanie použitých prvkov vo výkrese. “                                               

  Ing. Michal Bilkovič

Prestavba administratívnej budovy