Referencie

V programoch CADKON bolo za mnoho rokov používania našimi zákazníkmi spracované veľké množstvo projektov. Pozrite sa na prehľad vybraných projektov, v akých oblastiach je možné naše programy využiť pre spracovanie projektovej dokumentácie.


Novostavba bytového domu, Regau

Novostavba bytového domu, Regau | Ing. Martin Svoboda, statika MM s.r.o. | Česká Republika

Použitý SW: CADKON+ RC

Největší devizou CADKONu+ RC je vždy aktuální a správný výkaz výztuže a samozřejmě to, že stačí vložit výztuž do jednoho řezu a ta se automaticky objeví ve všech ostatních řezech.
Ing. Martin Svoboda

Prestavba bývalej školy na budovu EXPO | LINEA, Ing. Arch Mariana Bugalová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Vďaka výukovým videám a samotnej jednoduchosti programu CADKON+ bol prechod z AutoCAD LT zvládnutý vo vlastnej réžii, bez potreby školenia. Po projektoch rodinných domoch a chatkách spracovávaných v AutoCADe prešla na rozsiahlejšie zadania už len v réžii CADKON+ ARCHITECTURE. Vznikol projekt na medzinárodnej úrovni – cezhraničná Slovensko - Maďarská spolupráca.​ Stavebné povolenie a realizačný projekt sa kompletne riešil v CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt rieši prestavbu budovy bývalej dvojtriednej základnej školy, ktorá bola postavená v tridsiatych rokoch 20 storočia a je už niekoľko rokov nevyužívaná. Budova má dve veľké miestnosti -  bývalé triedy nad sebou, prepojené schodiskom, šatňu, miestnosť bývalej telocvične, kuchynku, sklad, hygienické zariadenie pre žiakov a kabinet. Budova je čiastočne podpivničená, pivnice nie sú využívané..​​

CADKON+ ARCHITECTURE mi pomáha riešiť každodenné situácie v projektovaní.

Mariana Bugalová

Prestavba bývalej školy na budovu EXPO

Zateplenie obvodového a strešného plášťa pavilónu A a C

Zateplenie obvodového a strešného plášťa pavilónu A a C | PS PROJEKT s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Projekt zateplenia je kompletne riešený v CADKON+ ARCHITECTURE.  K produktivite a urýchleniu kreslenia prispela dostupnosť knižníc výrobcov aj všeobecných prvkov. Pri detaile zateplenia základového pásu sa využili funkcie ako napríklad izolácie, steny, otvory, kóty, ... V 4-poschodovom projekte bolo použitých cca 350 bublín, ktoré následne uľahčili vykazovanie použitého materiálu v praxi.​

Projekt rieši stavebnú časť zateplenia obvodného a strešného plášťa štvor-poschodovej budovy domova pre seniorov. Zateplenie je zrealizované kontaktným tepelnoizolačným systémom Baumit (ETICS). Strecha je zaizolovaná v podkrovnej časti voľne položenou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny v dvoch vrstvách v celkovej hrúbke 300mm. Zateplenie základovej betónovej konštrukcie a následným zhotovením odkvapového chodníka.​​

CAD softvér CADKON+ ARCHITECTURE  mi pomáha pri každom projekte. Vo svojich projektoch využívam jeho knižnice a funkcie.

Ivan Kollár

Stavebné úpravy NKP- kaštieľ a sýpka | Ing. Darina Antalová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Budova kaštieľu bola veľmi dlho opustená a nakoniec sa pristúpilo k rekonštrukcii.  V programe CADKON+ MEP (Modul: Zdravotechnika) boli navrhnuté trasy kanalizácie a tiež bol urobený optimalizovaný návrh vody pre tento objekt.

Projekt ZTI rieši rozvody  a kanalizácie v Čuňove. Objekt nebol napojený na vodovod. Preto projekt riešil vodovodnú prípojku, napojenie požiarnych hydrantov, pripojenie na zásobníky a tiež bola riešená odkanalizácia objektu pomocou ležatej kanalizácie.​

S CADKONom ako takým pracujem už veľmi dlho. Hlavnou výhodou je jeho vytváranie kanalizačných trás, výpočet vody a tvorba výkazov.

Ing. Darina Antalová

Stavebné úpravy NKP- kaštieľ a sýpka

Stavené úpravy časti pavilónu - H na ambulancii klinickej onkológie

Stavené úpravy časti pavilónu - H na ambulancii klinickej onkológie | Ing. Knapp | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI rieši napojenie navrhovaných zariaďovacích predmetov v riešenom prestavovanom objekte fakultnej nemocnice v Skalici na studenú vodu a teplú vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej vonkajšej kanalizácie. V projekte boli vďaka komplexnosti databáz a výpisov programu CADKON+ MEP (Modul: Zdravotechnika) použité:​

  • Kanalizácia: použitých 213 kanalizačných prvkov a 250 m potrubia
  • Voda: použitých cca 500 m potrubia pre rozvody vody

Na CADKONe oceňujem hlavne to, že mi uľahčuje prácu s pozdĺžnymi rezmi s databázou prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou sú jeho výkazy.

Ing. Knapp

Hala na spracovanie a skladovanie húb | Ing. Fedor Siváček | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná sa o výrobnú halu o rozmeroch 60x20m. Kompletne riešená v CADKON+ ARCHITECTURE vrátane kancelárskych a sociálnych priestorov. V projekte boli použité aj bloky okien, dverí, ktoré sú súčasťou CADKON+ ARCHITECTURE. Vedľajší objekt podobných rozmerov slúži na pestovanie húb, ktoré prichádzajú do tejto haly na spracovanie.​ Projekt rieši stavebnú časť výrobnej haly. Plášť objektu pozostáva z existujúcich múrov a časť je novo navrhnutá. V hale sa nachádzajú priestory kancelárie, šatní. Celá budov je postavená na pilieroch.​

Som dlhoročný používateľ CADKON+. Keby nebolo CADKON+ ARCHITECTURE tak nebudem projektovať, nakoľko mi tento program veľmi pomáha a urýchľuje prácu.                                        

Ing. Fedor Siváček

Hala na spracovanie a skladovanie húb

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ | TEMPLUM, spol. s r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

V programe CADKON+ MEP bolo riešených niekoľko profesií: zdravotechnika, rozvod vody, vykurovanie, plynoinštalácia.

Zdravotechnické inštalácie riešia pre plánovaný objekt návrh na zriadenie rozvodov vnútornej splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie zo strechy objektu a spevnených plôch, vnútorného vodovodu a inštaláciu zariaďovacích predmetov v navrhovanom objekte.

Vykurovanie objektu je navrhnuté s teplotným spádom vykurovacej látky 75/60 °C. Celková tepelná strata objektu telocvične so zázemín je 88,8 kW. Tepelné straty boli vypočítané podľa ČSN EN 128 31. 

CADKON+MEP mi pomáha pri spracovaní projektov. Je tu oveľa ľahšia práca ako v konkurenčných softvéroch. Veľmi sa páči, že mám všetky profesie ZTI, VYKUROVANIE, PLYNOFIKÁCIA v jednom programe.“

                                                             Ing. Róbert Krakovik

Prestavba administratívnej budovy | Ing. Michal Bilkovič | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh dažďovej kanalizácie, ZTI (pôdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulácie vrátane výpočtu a hydraulického posúdenia.), vykurovanie a plynoinštalácia. Vygenerovanie výkazov každej časti pri takomto projekte bolo do 20 s.

CADKON+ MEP mi pomáha pri návrhoch projektov ZTI a tiež kúrenia. Veľkú výhodu pre mňa vidím v tom, že databáza a funkcie sú orientované podľa našich noriem. Oceňujem automatické vykazovanie použitých prvkov vo výkrese. “                                               

  Ing. Michal Bilkovič

Prestavba administratívnej budovy

EKO Autocentrum

EKO Autocentrum | Techzar s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Samotné projektovanie bolo v CADKON+ MEP zjednodušené bohatou databázou prvkov a funkciami, ktoré mnohonásobne zjednodušili a urýchlili prácu keďže zadávateľ tlačil s časom. Za krátky čas bol vytvorený plnohodnotný realizačný projekt pre obe profesie a to v jednom programe. 

Výkop pre kanalizáciu na otvorenom priestore bol svahovaný. Výkopové práce zahájené po celej dĺžke zhrnutím ornice v hrúbke do 350mm. Odvetrané stúpačky boli vyvedené 0,6m nad úroveň krytiny strechy a ukončené vetracou hlavicou. Všetky práce spĺňali normu STN a boli dodržané technologické postupy.

Dlho som hľadal ten správny program pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty.

Peter GeciSenior DOM TERÉZIA | Zálešák, Region TZB | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh vykurovania pomocou podlahového vykurovania. Bola využitá kombinácia vykurovacieho doskového telesa pre 150 miestností  o ploche 1925,39 m2. Bolo použitých 627 m potrubia, 107 vykurovacích telies. Celkovo softvér CADKON+ MEP spracoval 167 miestnosti riešených podlahovým vykurovaní, kde bolo požitých približne 15 km vykurovacieho podlahového potrubia. Využili taktiež funkciu programu, ktorá zabezpečuje automatizované vykreslenie prívodného aj spätného potrubia. 

Senior dom Terézia n.o., je zariadenie pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek s celoročnou pobytovou formou. Zariadenie je bezbarierové, všetky lôžka majú v dosahu signalizačné zariadenie na privolanie opatrovateľského personálu, všetky ubytovacie miestnosti sú vybavené pripojením na internet a TV signál. Pre objekt boli riešené tepelné straty 94,4kW.


Na CADKON+ MEP oceňujem najmä  výpočet a návrh pre podlahové vykurovanie a jednoduché vkladanie vykurovacích telies do výkresu aj pri väčších projektoch. 

Robert Zálešák

Senior DOM TERÉZIA