Referencie

V programoch CADKON bolo za mnoho rokov používania našimi zákazníkmi spracované veľké množstvo projektov. Pozrite sa na prehľad vybraných projektov, v akých oblastiach je možné naše programy využiť pre spracovanie projektovej dokumentácie.


Stavebné úpravy NKP- kaštieľ a sýpka

Stavebné úpravy NKP- kaštieľ a sýpka | Ing. Darina Antalová | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Budova kaštieľu bola veľmi dlho opustená a nakoniec sa pristúpilo k rekonštrukcii.  V programe CADKON+ MEP (Modul: Zdravotechnika) boli navrhnuté trasy kanalizácie a tiež bol urobený optimalizovaný návrh vody pre tento objekt.

Projekt ZTI rieši rozvody  a kanalizácie v Čuňove. Objekt nebol napojený na vodovod. Preto projekt riešil vodovodnú prípojku, napojenie požiarnych hydrantov, pripojenie na zásobníky a tiež bola riešená odkanalizácia objektu pomocou ležatej kanalizácie.​

S CADKONom ako takým pracujem už veľmi dlho. Hlavnou výhodou je jeho vytváranie kanalizačných trás, výpočet vody a tvorba výkazov.

Ing. Darina Antalová

Stavené úpravy časti pavilónu - H na ambulancii klinickej onkológie | Ing. Knapp | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt ZTI rieši napojenie navrhovaných zariaďovacích predmetov v riešenom prestavovanom objekte fakultnej nemocnice v Skalici na studenú vodu a teplú vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej vonkajšej kanalizácie. V projekte boli vďaka komplexnosti databáz a výpisov programu CADKON+ MEP (Modul: Zdravotechnika) použité:​

  • Kanalizácia: použitých 213 kanalizačných prvkov a 250 m potrubia
  • Voda: použitých cca 500 m potrubia pre rozvody vody

Na CADKONe oceňujem hlavne to, že mi uľahčuje prácu s pozdĺžnymi rezmi s databázou prvkov. Neoddeliteľnou súčasťou sú jeho výkazy.

Ing. Knapp

Stavené úpravy časti pavilónu - H na ambulancii klinickej onkológie

Hala na spracovanie a skladovanie húb

Hala na spracovanie a skladovanie húb | Ing. Fedor Siváček | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

Jedná sa o výrobnú halu o rozmeroch 60x20m. Kompletne riešená v CADKON+ ARCHITECTURE vrátane kancelárskych a sociálnych priestorov. V projekte boli použité aj bloky okien, dverí, ktoré sú súčasťou CADKON+ ARCHITECTURE. Vedľajší objekt podobných rozmerov slúži na pestovanie húb, ktoré prichádzajú do tejto haly na spracovanie.​ Projekt rieši stavebnú časť výrobnej haly. Plášť objektu pozostáva z existujúcich múrov a časť je novo navrhnutá. V hale sa nachádzajú priestory kancelárie, šatní. Celá budov je postavená na pilieroch.​

Som dlhoročný používateľ CADKON+. Keby nebolo CADKON+ ARCHITECTURE tak nebudem projektovať, nakoľko mi tento program veľmi pomáha a urýchľuje prácu.                                        

Ing. Fedor Siváček

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ | TEMPLUM, spol. s r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

V programe CADKON+ MEP bolo riešených niekoľko profesií: zdravotechnika, rozvod vody, vykurovanie, plynoinštalácia.

Zdravotechnické inštalácie riešia pre plánovaný objekt návrh na zriadenie rozvodov vnútornej splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie zo strechy objektu a spevnených plôch, vnútorného vodovodu a inštaláciu zariaďovacích predmetov v navrhovanom objekte.

Vykurovanie objektu je navrhnuté s teplotným spádom vykurovacej látky 75/60 °C. Celková tepelná strata objektu telocvične so zázemín je 88,8 kW. Tepelné straty boli vypočítané podľa ČSN EN 128 31. 

CADKON+MEP mi pomáha pri spracovaní projektov. Je tu oveľa ľahšia práca ako v konkurenčných softvéroch. Veľmi sa páči, že mám všetky profesie ZTI, VYKUROVANIE, PLYNOFIKÁCIA v jednom programe.“

                                                             Ing. Róbert Krakovik

Telocvičňa pre ZŠ a MŠ

Prestavba administratívnej budovy

Prestavba administratívnej budovy | Ing. Michal Bilkovič | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh dažďovej kanalizácie, ZTI (pôdorysné rozvody a axonometrie vody a cirkulácie vrátane výpočtu a hydraulického posúdenia.), vykurovanie a plynoinštalácia. Vygenerovanie výkazov každej časti pri takomto projekte bolo do 20 s.

CADKON+ MEP mi pomáha pri návrhoch projektov ZTI a tiež kúrenia. Veľkú výhodu pre mňa vidím v tom, že databáza a funkcie sú orientované podľa našich noriem. Oceňujem automatické vykazovanie použitých prvkov vo výkrese. “                                               

  Ing. Michal Bilkovič

EKO Autocentrum | Techzar s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Samotné projektovanie bolo v CADKON+ MEP zjednodušené bohatou databázou prvkov a funkciami, ktoré mnohonásobne zjednodušili a urýchlili prácu keďže zadávateľ tlačil s časom. Za krátky čas bol vytvorený plnohodnotný realizačný projekt pre obe profesie a to v jednom programe. 

Výkop pre kanalizáciu na otvorenom priestore bol svahovaný. Výkopové práce zahájené po celej dĺžke zhrnutím ornice v hrúbke do 350mm. Odvetrané stúpačky boli vyvedené 0,6m nad úroveň krytiny strechy a ukončené vetracou hlavicou. Všetky práce spĺňali normu STN a boli dodržané technologické postupy.

Dlho som hľadal ten správny program pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty.

Peter GeciEKO Autocentrum

Senior DOM TERÉZIA

Senior DOM TERÉZIA | Zálešák, Region TZB | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

Projekt rieši v CADKON+ MEP návrh vykurovania pomocou podlahového vykurovania. Bola využitá kombinácia vykurovacieho doskového telesa pre 150 miestností  o ploche 1925,39 m2. Bolo použitých 627 m potrubia, 107 vykurovacích telies. Celkovo softvér CADKON+ MEP spracoval 167 miestnosti riešených podlahovým vykurovaní, kde bolo požitých približne 15 km vykurovacieho podlahového potrubia. Využili taktiež funkciu programu, ktorá zabezpečuje automatizované vykreslenie prívodného aj spätného potrubia. 

Senior dom Terézia n.o., je zariadenie pre dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek s celoročnou pobytovou formou. Zariadenie je bezbarierové, všetky lôžka majú v dosahu signalizačné zariadenie na privolanie opatrovateľského personálu, všetky ubytovacie miestnosti sú vybavené pripojením na internet a TV signál. Pre objekt boli riešené tepelné straty 94,4kW.


Na CADKON+ MEP oceňujem najmä  výpočet a návrh pre podlahové vykurovanie a jednoduché vkladanie vykurovacích telies do výkresu aj pri väčších projektoch. 

Robert Zálešák

OÚ GEČA | AIP projekt, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V programe CADKON+ Architecture realizovali zníženie energetickej náročnosti budovy. Rýchlo rátali plochy zateplenia pomocou funkcie programu CADKON+ Architecture „Plocha bodom“. Vo výkrese je použitých 59 bublín na okná, výškopisy… Termíny dodržali vďaka možným rýchlym zmenám v projektovej dokumentácii, s ktorým im pomohol CADKON+ Architecture.

Predmetom zákazky boli stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy OÚ v obci Geča. Plocha objektu je  400m2. Predpokladaná hodnota: 445.832,85 €. Projekt rieši kompletnú výmenu strešnej krytiny, výmenu pôvodných drevených okien za plastové (59ks atyp)  a zateplenie celej budov.

Na CADKONe oceňujem jeho jednoduchosť, intuitívne ovládanie a najmä prácu s miestnosťami, ktorá je  veľmi efektná. Jednoduchosť vytvárania stavebných konštrukcií mi uľahčuje moju každodennú prácu.

Kamenský  

OÚ GEČA

Rodinný dom

Rodinný dom | SIMPLpro, s.r.o. | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ ARCHITECTURE

V programe CADKON+ Architecture bol objekt umiestnený do 12° svahovania. Výkazy miestností, otvorov a ďalších prvkov z bublín boli vygenerované do 20 sekúnd. Dôležitým nástrojom pre riešenie častých zmien zo strany investora bol správca položiek, ktorý dokázal vykonávať hromadné zmeny v číslovaní položiek a to všetko v prehľadnom zozname.

Predmetom riešenia je výstavba dvojpodlažného rodinného domu s pivnicou pre 4-5 člennú rodinu. Na 1.NP sa nachádza vstup so zádverím, komunikačné priestory, obývacia izba, terasa,  kuchyňa so špajzou, kúpeľňa s WC, komunikačné priestory a schodisko, ktoré je prepojené s pivnicou a 2.NP. V pivnici sa nachádza technická miestnosť, sklady, práčovňa, WC a garáž pre jedno státie. 2. NP pozostáva z komunikačných priestoroch 2 detských izieb a šatníka, spálne s balkónom a kúpeľne s WC.

CADKON+ je super program, ktorý mi uľahčil prácu nielen výkazmi ale aj svojimi funkciami, ktoré mi v AutoCADe chýbali. Prínosom sú rýchle zmeny, ktoré v projekte môžem robiť a čerešničkou vlastný vzhľad tabuliek.

Ing. Peter Šimco

Okresné riaditeľstvo policajného zboru | ELIN | Slovensko

Použitý SW: CADKON+ MEP

V projekte boli vďaka komplexnosti  databáz a výpisov programu CADKON+ MEP použité: 

  • Elektroinštalácia – silnoprúd: 134 vypínačov, 446 zásuviek a vyše 3km káblov
  • Elektroinštalácia – slaboprúd: 149 dátových zásuviek, okolo 5km FTP káblov
  • EPS a HSP - vyše 30ks núdzových svietidiel, 280ks zabezpečovacích prvkov, okolo 1,5km vedenia

Predmetom zákazky boli dispozičné a stavebné úpravy existujúcich priestorov v objekte OR PZ Komárno v rozsahu spracovaného projektu stavby.

Na CADKON+ MEP oceňujem, najmä jeho funkcie výpisov a databáz.

 Rudolf Štober

Okresné riaditeľstvo policajného zboru