Rozdelenie dokumentov

DMS poskytuje užívateľom nástroje na tvorbu, editáciu a distribúciu dokumentov rôznych formátov a typov.


DMS poskytuje užívateľom nástroje na tvorbu, editáciu a distribúciu dokumentov rôznych formátov a typov. Či už ide o ekonomické dokumenty ako faktúry, zmluvy, objednávky, alebo o technické dokumenty ako projektová dokumentácia, tzn. výkresy, technické správy, protokoly a iné. Samozrejmosťou sú tiež emaily, obrázky a iné typy súborov v rôznych formátoch. DMS rozlišuje dokumenty na základe ich typu, podľa prílohy.


Já jsem popis obrázku

Dokumentové typy

Dokumenty v centrálnom úložisku je možné zoskupiť do určitých skupín resp. dokumentových typov. Dokumentový typ je akési základné rozdelenie dokumentov podľa ich použitia. Každý dokumentový typ má svoje špecifické črty. Má svoje preddefinované vlastnosti, šablóny, pomenovanie, životné cykly a pod.


Pre lepšie vysvetlenie je tu pár príkladov:

  • Podklady, Pošta, Projekty, Dokumentácia
  • Korešpondencia, Dokumenty, Fotky
  • Dopisy, Ponuky, Výkresy, Plány, Rozpočty, Špecifikácie, Zoznamy, Faktúry, Objednávky, Zmluvy, Zápis, Korešpondencia
  • Ceníky, Certifikáty, Manuály, Objednávky, Ponuky, Prospekty, Reklamácie, Reporty, Servisné listy, Zoznamy

Adresárové typy

Adresárový typ určuje o aký typ adresára sa jedná a aké ďalšie údaje alebo informácie mu budú priradené. Napríklad adresárový typ „Zákazka“ môže niesť ďalšie informácie týkajúce sa tejto zákazky, o jej názve, čísle, lokalite, termíne začiatku a ukončenia, harmonograme, kompletných informáciách o investorovi a podobne. Tieto informácie sú logicky zoskupené do setov, tzv. záložiek. Záložku je teda možné nadefinovať pre celý adresár zákazky, pričom informácie z nej môžu byť automaticky dedené do ďalších podštruktúr a do dokumentov v nich vznikajúcich.


Já jsem popis obrázku