Spracovanie projektu elektrickej prípojky (CADKON+ MEP)


Projekt elektrickej prípojky sa nezaobíde bez výkresu situácie so zakreslenými inžinierskymi sieťami. V prípade že nie je priamy prístup ku katastrálnej mape je potrebné si takýto podklad zaobstarať.

V programe CADKON+ MEP, pomocou funkcie „Katastrálná mapa – Vložit mapu“ je možnosť priameho vloženia katastrálnej mapy do modelového prostredia výkresu v súradniciach JTSK. Pre SR sa vložia parcely katastra „C“ a „E“ v krivkách a parcelné čísla ako texty. Súčasťou vloženia katastrálnej mapy je možnosť vkladania ortofotomapy, ktorá sa do výkresu vloží ako obrázok.


Pre správne zakresľovanie trás sú dôležitou súčasťou aj vytyčovacie body. V CADKON+ MEP nájdete rôzne možnosti správy vytyčovacích bodov ako je napr. import , vkladanie a výpis vytyčovacích bodov do tabuliek.


CADKON+ MEP obsahuje veľa nástrojov na uľahčenie projektovania nielen elektrických prípojok ale aj iných inžinierskych sietí.

Doporučujeme si pozrieť záznam z webinára Projekt elektrickej prípojky (CADKON+ MEP) , kde nájdete konkrétne postupy spracovania projektu elektrickej prípojky.

Záznam z webinára je dostupný užívateľom s platným CADKON Active.