Kreslite stavebné konštrukcie rýchlo a presne

CADKON+ ponúka ucelené skupiny príkazov pre kreslenie stavebných konštrukcií, ktoré umožňujú zadaním parametrov jednoducho vykresliť danú konštrukciu do výkresu. Dodatočné úpravy a zmeny parametrov konštrukcií možno vykonávať cez špecializované funkcie, ale tiež cez základné editačné nástroje. Zjednocujúcou vlastnosťou všetkých vykreslených konštrukcií sú rýchle zmeny.Steny

Vynášajte steny v novostavbách, ktorých hrany sú rovnobežné alebo v rekonštrukciách podľa zamerania existujúceho stavu, kde hrany stien nie sú rovnobežné, t.j. sú "krivé". Vkladajte stĺpy, vrátane možnosti osadenia stĺpov do osového rastru.

VIDEO UKÁZKA

Základy

Využite steny pre vykreslenie základových pásov vrátane výškových kót s následným vykreslením sklopeného profilu pásu a výpisu celkového objemu.  

VIDEO UKÁZKA

Otvory, dvere, okná

V jednom kroku vykreslené otvory s oknami alebo dverami do stien, ktoré môžu byť vynesené pomocou ľubovoľných dvoch čiar. Rýchle zmeny vykreslených otvorov pomocou základných nástrojov CADu alebo na to určených funkcií.

VIDEO UKÁZKA

Preklady

Pre vykonávaciu dokumentáciu sa jedná o nepostrádateľný nástroj pre návrh skladby prekladov podľa konkrétnych výrobcov. Vykreslenie celej skladby do výkresu vrátane jej popisu a sklopeného rezu. Správca skladieb sa stará o vykreslené skladby s možnosťou rýchlej zmeny obsahu alebo prečíslovania skladieb. Vytvorenie kusovníka prekladov alebo súpisu celých skladieb do prehľadnej tabuľky je otázkou štyroch kliknutí.

VIDEO UKÁZKA

Stropy

Kladačský výkres nosníkových alebo betónových stropov s voľbou stropných prvkov podľa konkrétnych výrobcov. Týmto návrhom odpadá pracné ručné kladenie jednotlivých prvkov vrátane častej chybovosti. Rovnako aj vytvorenie súhrnnej tabuľky stropných prvkov vrátane uvedených hmotností výrazne urýchli váš existujúci pracovný proces.

VIDEO UKÁZKA

Schodisko

Pre prvý návrh schodiska sú pripravené rôzne typy schodísk, ktoré sa následne cez zadanie ďalších parametrov špecifikujú. Výsledkom je vykreslené schodisko podľa zásad ČSN. Schodisko možno vo výkrese ďalej upravovať a meniť. Veľkým pomocníkom je rýchle vytvorenie zvislého rezu alebo pohľadu z pôdorysu schodiska.

VIDEO UKÁZKA

Komíny, prostupy

Komínové telesá podľa výrobcov alebo komínové prieduchy podľa druhu palív jednoducho vložíte do komínového telesa, ktoré môže byť v rámci existujúceho stavu vykreslené ako súčasť steny.
Zobrazenie typu prestupu a zadanie jeho veľkosti, ktoré môže byť odmerané vo výkrese alebo vložené ako známa hodnota, je jednoduchý úkon.

VIDEO UKÁZKA

Krovy

Pre drevené konštrukcie krovu sa využívajú pripravené dynamické bloky jednotlivých prvkov krovu, ako sú napr. krokvy s pomúrnicou, klieštiny, stĺpiky a pod. Z týchto prvkov sa postupne skladá konštrukcia krovu s využitím dynamického zadania parametrov prvkov.

VIDEO UKÁZKA

Strecha, strešné okná

Vynášajte steny v novostavbách, ktorých hrany sú rovnobežné alebo v rekonštrukciách podľa zamerania existujúceho stavu, kde sú hrany stien "krivé". Vkladajte stĺpy, vrátane možnosti osadenia stĺpov do osového rastru.

VIDEO UKÁZKA