Strojovne a výmeníkové stanice

Rozsiahla podpora pre vytváranie projektov strojovní, výmeníkových staníc atď., vrátane výkazu použitého materiálu.


Já jsem popis obrázku

Výkres strojovne s podrobným zobrazením potrubia a armatúr.

Potrubné rozvody: podrobné zobrazenie

Ucelená podpora pre podrobné vykreslenie a zobrazenie potrubných tvaroviek vrátane dimenzíí, polomerov kolien atď. Jedná sa nielen o postupné skladanie potrubia z jednotlivých tvaroviek, ale tiež automatizácia spojení potrubí a rôzne úpravy.

VIDEO UKÁZKA

Potrubné rozvody: schematické znázornenie

Pre vykreslenie funkčných schém kotolní, strojovní atď. sú pripravené rôzne typy potrubí s preddefinovanými materiálmi a dimenzačnými skupinami aj od konkrétnych výrobcov.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Vykreslená schéma zapojenia kotelne.

Já jsem popis obrázku

Popísané dimenzie a pozičné čísla vo výkrese.

Popisy dimenzií, pozičné čísla a kótovanie

Akékoľvek vykreslené potrubné rozvody je možné jednoducho popísať (dimenzie, izolácie, dĺžky potrubí…). K dispozícii sú tiež možnosti bežného zakótovania výkresu, automatické vloženie pozičných čísiel a mnoho ďalšieho.

VIDEO UKÁZKA

Výkaz použitého materiálu

Všetko, čo ste vo výkrese vykreslili, je možné jednoducho vyhodnotiť napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Jedná sa hlavne o výkazy použitých armatúr, potrubí atď.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Výkaz použitých armatúr a potrubí.