Vykurovacie sústavy vrátane výpočtu

Rozmiestnenie vykurovacích telies, jednoduché vykreslenie prívodného a spätného potrubia, automatické vytvorenie schém celej vykurovacej sústavy, podlahové kúrenie atď. To všetko s nadväznosťou na výpočty (tepelné straty, výkony, dimenzovanie potrubia) od spoločnosti PROTECH a zabudovaný výpočet podlahového vykurovania.

Já jsem popis obrázku

Prehľad a zadanie parametrov vykurovacích plôch.

Príprava stavebných podkladov

Do stavebného výkresu jednoducho doplníme teploty, vnútorné/vonkajšie plochy (Api/Ape), výšky a teploty. Z týchto údajov program automaticky dopočíta objemy miestností a následne umožní pri opakujúcich sa podlažiach duplikovať vykurované plochy s možnosťou zmien číslovania a ďalších úprav.

VIDEO UKÁŽKA

Tepelné straty, výkony a návrh telies

Zoznam vykurovaných plôch vo výkrese uložíme a načítame do programu PROTECH (tepelné výkony), kde sa automaticky načítajú všetky miestnosti (označenie, plochy, teploty atď.). Teraz stačí iba doplniť použité stavebné konštrukcie, prípadne odmeriavať ich dĺžky priamo z výkresu CADKON+ MEP.

V programe PROTECH spočítame tepelné straty, potrebné výkony a navrhneme zodpovedajúce vykurovacie telesá.

VIDEO UKÁŽKA

Já jsem popis obrázku

Zoznam miestností načítaný z výkresu CADKON+ MEP do programu PROTECH (tepelné výkony).

Já jsem popis obrázku

Ukážka vykreslených potrubných rozvodov v pôdoryse, schéme a vkladaní navrhnutých vykurovacích telies.

Rozmiestnenie telies a potrubné rozvody

Navrhnuté vykurovacie telesá z programu PROTECH načítame v CADKON+ MEP a jednoducho rozmiestnime do jednotlivých miestností.

Teraz stačí jednočiarovo načrtnúť potrubné rozvody až tohto náčrtu automaticky vykresliť prívodné a spätné potrubie vrátane stúpačiek a rozdeľovačov.

V poslednom kroku necháme program vytvoriť zvislú schému vykurovacej sústavy aj s definíciou jednotlivých vetiev, ktoré budeme následne regulovať.

VIDEO UKÁŽKA

Dimenzovanie a vyregulovanie

Celú vykurovaciu sústavu z CADKON+ MEP jednoducho uložíme a načítame v programe PROTECH pre dimenzovanie (DIMOS).

Vo výpočtovom programe sa automaticky načítajú príslušné miestnosti, vykurovacie telesá, očíslované potrubia, úseky, vetvy vrátane piat a príslušnej dĺžky jednotlivých potrubí.

Teraz stačí urobiť návrh a výpočet dimenzií potrubia, tlakových strát, nastavenia ventilov, šróbenia a vykonať reguláciu celej vykurovacej sústavy.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Načítané úseky, vetvy a telesá v programe PROTECH (DIMOS).

Já jsem popis obrázku

Dimenzie potrubia, ventily a šróbenia prenesené do výkresu CADKON+ MEP.

Prenos navrhnutých dát do výkresu

Navrhnuté dimenzie potrubia, ventily, šróbenie vykurovacích telies a ďalšie dáta z programu PROTECH jednoducho prenesieme do výkresu CADKON+ MEP, kde sa automaticky zaktualizujú popisy prvkov a potrubí v pôdorysných rozvodoch aj v schéme vykurovacej sústavy.

VIDEO UKÁZKA

Podlahové vykurovanie

K návrhu a výpočtu podlahového vykurovania Vám stačí iba program CADKON+ MEP a nie je potrebný program PROTECH.

Najprv ohraničíme vykurované plochy, umiestnime rozdeľovač, ktorý jedno čiarovo prepojíme s vykurovanými plochami.

Podlahové slučky je možné vykresliť v podrobnom zobrazení alebo schematicky (po obvode/šrafovaním plôch miestností).

Výpočet prebieha na základe definície tepelných priestupností podlahy, potrebnej teploty, rozstupu slučiek a tepelnej straty.

Program automaticky spočíta potrebný tepelný výkon, tlakové straty okruhov, hmotnostný prietok a mnoho ďalšieho.

Samozrejmosťou je možnosť kedykoľvek editovať už navrhnuté rozvody, farebne sprehľadniť okruhy alebo vytvoriť tabuľku okruhov pre montéra.


VIDEO UKÁŽKA

Já jsem popis obrázku

Ukážka výpočtu a vykreslenia podlahového vykurovania.

Já jsem popis obrázku

Príklady rôznych možností výpisu použitého materiálu.

Výkazy použitého materiálu

Všetko, čo sme vo výkrese spracovali, je možné ľahko vykázať napr. do MS Excelu alebo iných formátov. Ide predovšetkým o výkazy použitých vykurovacích telies, armatúr, dĺžok potrubia podľa dimenzií, okruhov atď.

Pre lepšiu prehľadnosť program dokáže automaticky vykresliť aj legendy použitých značiek a potrubí.


VIDEO UKÁZKA

Zjednodušené schéma spolupráce programov CADKON+ MEP a PROTECH

Pokiaľ používate pre návrh a výpočet programy od spoločnosti PROTECH, je pre Vás spracovanie projektovej dokumentácie vykurovania v CADKON+ MEP optimálnou voľbou. Pozrite sa na základný princíp vzájomnej spolupráce a odovzdávania dát medzi týmito programami.

VIDEO UKÁZKA

Já jsem popis obrázku

Schéma možností prepojenia programov CADKON+ MEP a PROTECH.