Vylepšenie práce so sieťami a ďalšie novinky SP1 pre CADKON+ 2022 RC


Ako sa už stalo tradíciou, pol roka po vydaní „veľkej“ verzie CADKON+ vychádza „malá“ verzia, ktorá má označenie Service Pack 1. Tento Service Pack prináša okrem opráv aj celý rad vylepšení a nových funkcií predovšetkým v oblasti práce so sieťami a kótovania.


Vylepšenie sietí:

K dispozícii je nová funkcia pre popis sietí v reze, ďalej boli vylepšené objekty sietí a upravené niektoré existujúce funkcie tak, aby pracovali so sieťami:

 • Popis sietí v reze: nový príkaz je určený na vytváranie popisov sietí zobrazených kolmo na rez.

 • Orezanie podľa oblúku: novo možno orezávať siete aj podľa kriviek obsahujúci oblúkové úseky.

 • Pretiahnutie siete podľa uzlového bodu: modifikáciu rozmeru siete je teraz možné jednoducho vykonávať editáciou pomocou uzlov
 • Vylepšenie uchopovania na siete: teraz sú k dispozícii ďalšie možnosti uchopenia na krivku tvoriacej obrys siete: polovica, kolmo, priesečník, najbližšie.
 • Funkcie pre globálnu viditeľnosť: príkazy Izolovať vybrané položky, Vypnúť vybrané položky a Zapnúť všetky položky teraz fungujú aj so sieťami
 • Knižnica sietí: zoznam sietí v knižnici je možné triediť vzostupne/zostupne podľa vybraného parametra sietí. Zotriedenie sa vykoná kliknutím na záhlavie stĺpca s parametrom, podľa ktorého sa má vykonať zoradenie.
 • Definovanie neortogonálnych vrstiev: teraz je možné ľahšie definovať krytie vrstiev pri rezoch, ktoré nie sú ortogonálne vzhľadom na globálny súradnicový systém. To sa týka napr. vystužovania schodiskových ramien alebo zalomených stien
   

Nové nástroje pre dĺžkové kótovanie:

K dispozícii sú nové funkcie, ktoré uľahčujú jednak dodatočnú modifikáciu existujúcich kót, ako aj kótovanie oblúkov:

 

 • Spojenie kót slúži na zlúčenie vybraných kót do jednej
 • Rozdelenie kót slúži na rozdelenie vybranej kóty na viac jednotlivých kót
 • Zarovnanie kót
 • Kóta oblúka s polomerom
 • Kóta časti oblúka
 • Kóta časti oblúka s polomerom
 • Výpis dĺžky časti oblúka  


Pre ďalšie informácie o novinách Service Packu 1 pre CADKON+ 2022 sa pozrite na záznam webináru a dokument s novinkami.