Vytváranie blokov s atribútmi


Ak chcete upravovať popisy v blokoch priamo vo výkrese bez potreby otvárania samotného bloku, pri vytváraní bloku je potrebné definovať mu atribúty.


Definovanie atribútov

Po vyvolaní funkcie doplníme vyznačené údaje, zadáme bod vloženia a výšku textu a potvrdíme Definovaukončit.

Parameter Výchozí text je atribút, ktorý bude možné vo vytvorenom bloku prepisovať.

Vyplnenie parametrov atribútov

Zadefinované atribúty vo vykreslenej rozpiske

Vytvorenie bloku


Po vyvolaní funkcie Vytvořit blok [_BLOCK]označíme vykreslené objekty vrátane atribútov. Vytvorí sa blok s atribútmi, ktoré je možné kedykoľvek jednoducho prepisovať vo vlastnostiach CTRL+1

Vytvorený blok rozpisky s možnosťou upravovať parametre vo vlastnostiach [CTRL+1].


Úprava atribútov


Na rýchlu zmenu farieb, štýlov a výšky textov jednotlivých atribútov vo vytvorenom bloku vloženom do výkresu slúži funkcia Upraviť atribút [_ATTEDIT].

xx

Grafická editácia atribútu